Vnitřní řád

ELDORÁDO

spolek dětí a mládeže

 

 


 

VNITŘNÍ ŘÁD


Část I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1      

NÁZEV A CHARAKTER SPOLKU

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

§ 2      

CÍLE ČINNOSTI

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

§ 3      

SYMBOLIKA

1.     Doporučená symbolika Eldoráda a její použití je definováno takto:

a)    Hymna – písnička Eldorádo nazpívaná Waldemarem Matuškou v roce 1982.

b)    Znak – kulatý znak s rohy, uvnitř s obrázkem viz úvodní strana Stanov a Vnitřního řádu.

c)    Kroj – je používán dle tradic, zvyků a zaměření jednotlivých JS a členů. Doporučené rozvržení kroje a doplňků je následující:

·         košile zelené barvy s dlouhým rukávem,

·         trojcípý šátek bílé barvy uvázán vpředu na uzel dobrého skutku,

·         domovenka a znak spolku nošené na levém rukávu těsně pod ramením švem,

·         levá strana slouží na symboly, odznaky a tradice celého spolku a uznání jiných institucí a spolků (např. Březový lístek – levá klopa límce),

·         pravá strana slouží pro symboly, odznaky a tradice JS, táborů, oddílů apod.


 

Část II

ČLENSTVÍ, STRUKTURA A JEDNOTKY SPOLKU

§ 4      

a) ČLENSTVÍ a REGISTRACE členů

1.     Žádost o členství musí být podána v písemné podobě (dále jen Přihláška) a podepsána vstupujícím členem nebo jeho zákonným zástupcem.

2.     Povinné náležitosti Přihlášky jsou jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození žadatele, datum podání přihlášky a jeho podpis. V případě nezletilosti žadatele ještě jméno, příjmení, místo trvalého pobytu zákonného zástupce žadatele a jeho podpis. Součástí Přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.     Členství vzniká zapsáním do databáze členů, které (pokud byl žadatel přijat) provede přijímající jednotka nejpozději do 15 dnů od obdržení Přihlášky.

4.     O vzniku členství je žadatel vyrozuměn přijímající jednotkou do 30 dnů od podání Přihlášky.

5.     Pokud ukončuje člen svoji činnost na základě vlastního rozhodnutí je povinen o tom písemně informovat jednotku spolku, která ho přijímala.

6.     Pokud je členství ukončeno dle bodu b) nebo c) paragrafu 4 Stanov, je JS, která takto rozhodla, povinna o tomto úkonu písemně člena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí informovat.

 

b) PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1.      Členové Eldoráda se mohou zúčastnit zasedání jakékoli jednotky spolku nebo orgánu Eldoráda i v případě, že nejsou jejími členy, pokud však dané zasedání nerozhodne jinak.

2.      Členové Eldoráda mají dále veškerá práva a povinnosti vyplývající z předpisů Eldoráda.

3.      Člen Eldoráda může být veden a pracovat ve více organizačních jednotkách spolku s tím, že řádně registrován je pouze u jedné z nich,

§ 5      

ZÁKLADNÍ KATEGORIZACE

1.     Dítě – člen spolku mladší 18 let.

2.     Náčelník – člen spolku starší 18 let vedoucí oddíl nebo jinak aktivně pro Eldorádo pracující.

3.     Samotář – sympatizant spolku starší 18 let, který není aktivně činný ve spolku, ale svým jednáním spolek podporuje. Sympatizant má stejná práva a povinnosti jako člen spolku.

4.     Čestný člen – viz Stanovy

5.     Další kategorizace – viz Stanovy

§ 6      

JEDNOTKY A ORGÁNY SPOLKU

Jednotky spolku (dále jen JS)

a)           základní

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

b)           ostatní

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

 

Orgány

a) ústřední

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

b) nižší

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

§ 7      

RADA ELDORÁDA

1.     Počet delegátů pozvaných na RE je dán výpočtem dle §7, odst. 2 Stanov a na základě počtu členů uvedených v daný čas v centrální databázi Eldoráda.

2.     ÚRE je povinna zabezpečit zaslání pozvánek na RE všem Pobočným spolkům (PS). Pozvánky a veškeré další materiály týkající se RE musí být doručeny jednotlivým PS minimálně 15 dní před konáním RE. Pozvánky mohou být zasílány i elektronicky.

3.     Kromě pozvánek je ÚRE povinna zaslat jednotlivým PS počty stanovených delegátů. ÚRE musí seznámit PS s tím, zda hlasovací lístky budou jednotlivým PS zaslány předem, či budou rozdány až na místě v den konání RE. Hlasovací lístky pak musí být zabezpečeny proti zneužití.

 

 

 

 

§ 8      

ÚSTŘEDNÍ RADA ELDORÁDA

1.     ÚNE je volen RE na období pěti let tajným hlasováním.

2.     ÚRE je povinna vyzvat všechny PS k dodání jmen kandidátů na ÚNE minimálně 50 dnů před termínem konání volební RE. Pokud PS chce vyslat kandidáta, musí jeho jméno zaslat do 30 dnů od výzvy. ÚNE může být volen pouze z těchto kandidátů. ÚNE musí být na RE zvolen více než 60% přítomných delegátů.

3.     Při hlasování v ÚRE má v případě rovnosti hlasů hlas rozhodující.

4.     ZÚNE je volen na stejné období jako ÚNE buď:

a)    z řad členů ÚRE, kde jeho volbu provádějí členové ÚRE, nebo

b)    z řad členů Eldoráda, kde jeho volbu provádí RE zároveň s volbou ÚNE.

5.    O způsobu volby ZÚNE rozhoduje kandidující ÚNE. Pokud není ZÚNE volen z řad členů ÚRE, postupuje se při jeho volbě stejně jako při volbě ÚNE.

6.     ÚRE pro svoji činnost vytváří funkci Hospodáře Eldoráda (dále jen HE), který je jmenován ÚNE s tím, že jeho jmenování do funkce musí schválit ÚRE.

7.     Zástupce jakékoli JS v ÚRE může být zároveň ÚNE, ZÚNE nebo HOSPODÁŘ. Nemůže mít však zároveň více než jednu funkci zde jmenovanou.

 

§ 9      

STŘEDISKO

1.     Pro vznik, činnost a zánik střediska platí veškerá nařízení jako pro PS. (viz § 11 VŘE)

§ 10    


ODDÍL

1.     Oddíly jsou společné pro chlapce a dívky, není to však podmínkou.

2.     Žádost o registraci oddílu (dále jen ŽRO) musí být podána v písemné podobě a podepsána náčelníkem oddílu.

3.     Povinné náležitosti ŽRO jsou datum podání žádosti, jméno oddílu, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození náčelníka oddílu a jeho podpis.

4.     Registrace oddílu vzniká vystavením Registrační karty řídícím orgánem střediska nejpozději do 15 dnů od obdržení ŽRO a zapsáním oddílu do databáze oddílů.

5.     Po obdržení registrace oddílu je náčelníkovi oddílu poskytnut přístup do databáze oddílů a jeho členů. Náčelník oddílu je povinen tuto databázi udržovat dle aktuálního stavu oddílu.

6.     Náčelník oddílu uvedený na registraci oddílu se stává pro nadřízenou jednotku garantem vhodné činnosti oddílu, bezpečnosti na schůzkách, správného hospodaření s financemi apod. Oddíl může mít i více náčelníků starších osmnácti let. Každý náčelník účastnící se schůzky má pak samostatně zodpovědnost za bezpečnost a zdraví dětí, zdárný průběh schůzky apod.

7.     Účastní-li se schůzky člen od patnácti do osmnácti let v roli pomocníka (rádce, zástupce náčelníka oddílu apod.) a vede určitou aktivitu samostatně, musí být tento člen předem o dané aktivitě a zajištění bezpečnosti poučen náčelníkem oddílu. Dále musí být daná aktivita přiměřená jeho věkovým, fyzickým a duševním schopnostem.

 

§ 11    

JEDNOTKA SPOLKU S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU - POBOČNÝ SPOLEK

1.     PS si jako samostatná jednotka spolku vytváří vlastní Vnitřní řád jednotky spolku (dále jen VŘJS), který nesmí být v rozporu se Stanovami, Vnitřním řádem Eldoráda a dalšími předpisy Eldoráda. Vnitřní struktura JS, systém její práce, způsoby rozhodování, pojmenování, symboly a tradice jsou plně v kompetenci JS.

2.     Žádost o registraci PS (dále jen ŽRPS) s právní subjektivitou musí být podána nadřízenému PS v písemné podobě a podepsána zakládajícími členy.

3.     Povinné náležitosti ŽRPS jsou:

a)    Název a sídlo JS s právní subjektivitou,

b)    Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození zakládajících členů.

c)    Základní zaměření činnosti (např. práce ve všeobecných či specializovaných oddílech, táborová činnost, samostatně hospodařící táborová základna, hospodářská činnost apod.) Na základě tohoto zaměření se rozhoduje, zda je JS zařazena jako středisko, či jiné JS s právní subjektivitou.

d)    Jména a funkce členů majících právo jednat za uvedenou JS ve všech věcech

e)    Vnitřní řád JS s právní subjektivitou, sestavený dle příslušných směrnic.

4.     Pokud nadřízený PS/HS souhlasí s činností nově vznikajícího podřízeného PS, pak provede jeho registraci zapsáním do databáze JS a to nejpozději do 15 dnů od obdržení ŽRJS. Tuto skutečnost také oznámí ÚRE a ta postupuje dle § 11 odst. 2 Stanov.

5.     O zapsání do veřejného rejstříku PO je žadatel bez zbytečného odkladu vyrozuměn ÚRE a to zasláním Registrační karty, ověřené kopie Stanov a potvrzené kopie VŘJS.

6.     Na základě obdržené Registrační karty je daný PS povinen, bez zbytečného odkladu, požádat u Statistického úřadu o přidělení IČ právnické osoby. Po obdržení IČ je PS povinen informovat kopií tohoto dokumentu nadřízený PS. Nadřízený PS/HS pak tyto informace musí do 15 dnů zaznamenat do databáze JS.

7.     Na základě splnění bodu 6 paragrafu 11 VŘE obdrží nová jednotka patřičný přístup do databáze OJ.

8.     Pokud u PS dojde ke změnám ve struktuře, změně VŘJS, statutárních zástupců apod., je tato jednotka povinna tyto změny zaznamenat nejpozději do 15 dnů do databáze. Změny týkající se registrace PS/HS u externího rejstříku je PS/HS povinna tomuto rejstříku oznámit v termínech stanovených právními předpisy.

 

 

§ 12    

ZÁNIK SPOLKU A JEDNOTEK SPOLKU

1.     Způsob majetkového a finančního vypořádání si řeší dle Zákona každá jednotka sama s tím, že vše musí být zahájeno bez zbytečného odkladu od data, kdy nastala situace zániku. Neučiní-li tak, vyzve ji k tomu písemně její nadřízená JS. Nezahájí-li zanikající jednotka činnosti spojené s majetkovým a finančním vypořádání do 30 dnů od doručení této výzvy, stanoví způsob majetkového a finančního vyrovnání její nadřízená jednotka. Způsob zániku nesmí být v rozporu se zákony ČR.

2.     Zanikající JS je dále povinna vrátit nadřízené JS veškeré dokumenty získané při svém vzniku a další dokumenty spojené s její činností, o které nadřízená JS požádá. V oblasti hospodářské a finanční předá nadřízené JS veškeré dokumenty k archivaci tak, jak určují zákony ČR ).

Část III.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, MAJETEK A DOKLADOVÁNÍ

§ 13    

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

§ 14    

MAJETEK

1.     Příspěvky členů spolku (jejich výše) jsou dány požadavkem dané jednotky spolku, v níž je člen organizován, a požadavkem nadřízených JS.

2.     Výši celkového členského příspěvku a jeho dělení dle požadavků nadřízených JS si libovolná jednotka může zjistit v databázi členů, kde jsou tyto údaje v sekci členské příspěvky uvedeny.

3.     Jak je uvedeno ve Stanovách a Vnitřním řádu, je nedílným vlastníkem majetku a finanční hotovosti pouze ta JS, která daný majetek či finanční hotovost nabyla. To neplatí pro majetek či finanční hotovost, která je vázána jiným nařízením a smlouvou např. darovací smlouvou, dotačními pravidly kraje či státu apod.

§ 15    

DOKLADOVÁNÍ

1.     Při jednání jakékoliv JS s právní subjektivitou se zhotovuje zápis, který je právním dokladem a musí obsahovat minimálně tyto údaje - datum a místo jednání, program jednání, usnesení, jméno a podpis zapisovatele. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina přítomných.

2.     Při jednání JS bez právní subjektivity, se doporučují zhotovovat zejména zápisy z jednání o schvalování příjmů a výdajů JS, schvalování akcí včetně rozpočtů apod.

3.     Jednotlivé doklady se uchovávají dle toho, jak stanoví zákon. Pokud zákon o archivaci o některých výše uvedených dokladech nehovoří, pak se archivují v digitální či papírové podobě po dobu 10 let.

§ 16    

HOSPODAŘENÍ JEDNOTEK SPOLKU S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU

1.     Pokud se předává majetek a finanční prostředky mezi jednotlivými jednotkami spolku, je jejich vlastnictví řešeno na základě darovací smlouvy, rozhodnutí či jiných dokladů k tomu určených. Toto se použije zejména pro zpracování dotačních programů a darů.

2.     Členské orgány a statutární zástupci PS a HS mohou vydat další směrnice v rámci své působnosti.

§ 17    

HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ A JINÝCH JS BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

Ve Vnitřním Řádu Eldoráda dále nespecifikováno. Vše uvedeno ve Stanovách Eldoráda.

Část IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18    

1.     Vnitřní řád Eldoráda může být doplněn nebo přepracován pouze na základě usnesení RE s tím, že se změnou či doplněním musí souhlasit minimálně 60 % ze všech přítomných delegátů

2.     Tento Vnitřní řád Eldoráda vstupuje v platnost dne1. 1. 2014.