Stanovy

ELDORÁDO

spolek dětí a mládeže

 


STANOVY

 

Část I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 § 1      

NÁZEV A CHARAKTER SPOLKU

1.    Úplný název spolku:        ELDORÁDO, spolek dětí a mládeže
                                            
(dále jen Eldorádo)

2.    Sídlo spolku:                   NÁCHOD

3.    Eldorádo je dobrovolný spolek založený na základě zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Zákon), sdružující děti, mládež, jejich vedoucí a další kamarády, kteří pro spolek pracují nebo činnost a charakter spolku jinak propagují. Náplň Eldoráda vychází z všestranného zájmu dětí ve všech oblastech jejich volného času, tj. zájmu o přírodu, táboření, outdoorové aktivity a brannost, sport, zdravovědu a humanitární činnost, hudbu, umění a kulturu, techniku, apod. V rámci osvěty a propagace výše uvedené činnosti provozuje spolek s tím spojenou přednáškovou a vzdělávací činnost.

§ 2      

CÍLE ČINNOSTI

1.     Hlavním cílem spolku Eldorádo je připravovat děti po všech stránkách na život ve svobodné a demokratické společnosti.

2.     Veškeré zájmy členů Eldoráda jsou rozvíjeny na základě všech demokratických a ústavních svobod.

 § 3      

SYMBOLIKA

3.     Mezi základní symboliku Eldoráda patří hymna a znak spolku. Jejich využívání a nošení je pro jednotlivé struktury a členy spolku pouze doporučené, ale vzhledem k tradicím a charakteru dětského spolku vhodné. Znak a hymna Eldoráda jsou dále definovány ve Vnitřním řádu Eldoráda.

 


Část II

ČLENSTVÍ, STRUKTURA A JEDNOTKY SPOLKU

 § 4      

a) ČLENSTVÍ a REGISTRACE členů

1.     Členem Eldoráda se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník.

2.     Členství vzniká rozhodnutím Jednotky Spolku (dále jen JS), u které jednotlivec požádal na základě písemné přihlášky o členství a jeho zapsáním do databáze členů JS.

3.     Do centrální databáze členů zapisuje Ústřední Rada Eldoráda (statutární orgán Eldoráda, viz §8 Stanov) na základě dat z členských databází JS.

4.     Databáze členů jsou neveřejné.

5.     Členství zaniká:

a)    na základě písemného rozhodnutí člena,

b)    nezaplacením členského příspěvku,

c)    vyloučením (na základě hrubého porušování Stanov, Vnitřního řádu (dále jen VŘ) apod.)

b) PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1.     Členové Eldoráda mají právo vybrat si jednotku spolku, ve které chtějí pracovat a účastnit se akcí, které pořádá.

2.     Členové Eldoráda mají právo nosit kroj se všemi doplňky, které získali.

3.     Členové Eldoráda mají právo vyjádřit se ke všem záležitostem spolku, a to i osobně, k čemuž jim musí být poskytnuta příležitost.

4.     Povinností členů Eldoráda je platit členské příspěvky ve stanoveném čase a dle určené výše.

  § 5      

ZÁKLADNÍ KATEGORIZACE

1.     Dítě – člen spolku mladší 18 let.

2.     Náčelník – člen spolku starší 18 let vedoucí oddíl nebo jinak aktivně pro Eldorádo pracující.

3.     Samotář – sympatizant spolku starší 18 let, který není náčelníkem (viz §5, odst. 2 Stanov).

4.     Čestný člen - občan, který není členem spolku, ale který se podílí na činnosti a rozvoji Eldoráda. Z toho vyplývá, že může mít různé výhody plynoucí z činnosti spolku, nikoli však hlasovací právo.

5.     Další kategorizace, jako například Rádce oddílu, Šaman kmene apod. je vytvářena na základě tradic jednotlivých JS a může být specifikována ve Vnitřním řádu jednotky spolku (dále jen VŘJS).

 

§ 6      

JEDNOTKY A ORGÁNY SPOLKU

Jednotky spolku

a) základní

1.     Eldorádo - hlavní spolek (dále jen HS) dle Zákona.

2.     Střediska (dále jen ST) - Pobočné spolky (dále jen PS) dle Zákona.

3.     Oddíly.

b) ostatní

1.     Na základě Stanov, Vnitřního řádu Eldoráda (VŘE) a jiných platných předpisů Eldoráda (dále jen předpisů) mohou vzniknout ve spolku i jiné JS než v § 6a Stanov. Tyto jednotky jsou povolovány jednotkami, pod kterými pracují.

2.     Nově vzniklé jednotky jsou organizačně podřízené jednotce, která povolila jejich činnost.

 

Orgány

a) ústřední

1.     Rada Eldoráda (členská schůze) (dále jen RE).

2.     Ústřední Rada Eldoráda – (dále jen ÚRE).

b) nižší

1.     Jednotlivé jednotky spolku si mohou dle svého charakteru a určení vytvářet vlastní orgány (Rady, kontrolní a revizní orgány apod.), jejichž význam, pravomoci a způsob hlasování jsou uvedeny ve schváleném Vnitřním řádu dané JS.

§ 7      

RADA ELDORÁDA

1.     RE je nejvyšším orgánem Eldoráda, skládajícím se z delegovaných členů jednotlivých jednotek s právní subjektivitou, takzvaných pobočných spolků (dále jen PS).

2.     Delegáti jsou voleni jednotlivými PS tak, že za každých započatých deset členů vysílá PS jednoho delegáta.

3.     RE se schází:

a)    v období určeném předešlým zasedáním RE, minimálně jedenkrát ročně,

b)    z důvodu volby nového Ústředního náčelníka Eldoráda,

c)    na žádost alespoň jedné třetiny členů spolku,

d)    rozhodne-li o tom Ústřední rada Eldoráda,

e)    z jiného důvodu stanoveného Zákonem.

4.     RE je usnášeníschopná, pokud je přítomno více než 60% delegátů a z každého PS alespoň jeden.

5.     Není-li RE schopna se usnášet, svolá ÚRE náhradní RE tak, aby se konala nejdříve po 15 dnech, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat RE původně svolaná. Náhradní RE musí mít nezměněný program jednání.

6.     Náhradní RE lze svolat i dříve než po 15 dnech (i okamžitě), a to v případě, že nikdo z omluvených členů v omluvě neuvedl, že chce z důvodu své nepřítomnosti využít § 7 odst. 5 Stanov.

7.     Náhradní RE je schopna se usnášet při jakémkoli počtu členů.

8.     Rozhodnutí RE i Náhradní RE je platné při nadpoloviční většině hlasů přítomných delegátů, není-li stanoveno jinak.

9.     Přípravu, svolání a řízení RE je ve všech případech podle § 7 odst. 3 Stanov povinna zajistit ÚRE. Minimálně patnáct dní před konáním RE musí být všem PS zaslána pozvánka, program a všechny další podklady potřebné pro jednání.

10.  RE má právo provést veškeré změny ve struktuře a činnosti spolku, pokud nejsou v rozporu s platnými předpisy a zákony ČR. Tyto změny nesmí mít zpětný účinek a nemohou omezovat nedotknutelnost majetku JS.

§ 8      

ÚSTŘEDNÍ RADA ELDORÁDA

1.     ÚRE je statutární orgán, který reprezentuje, hájí a prosazuje zájmy Eldoráda v období mezi jednotlivými RE a vytváří dle svých možností JS podmínky pro jejich činnost.

2.     ÚRE je oprávněna jednat jménem spolku ve všech věcech.

3.     V ÚRE je zastoupen každý PS pracující přímo pod ÚRE minimálně jedním zvoleným členem. Členové jednoho PS hlasují vahou tolika hlasů, kolik má PS registrovaných členů. Pokud má nějaký PS v ÚRE více jak jednoho zástupce, je počet jejich hlasů dělen rovnoměrně.

4.     Členové ÚRE:

a)    Ústřední náčelník Eldoráda (ÚNE) – stojí v čele ÚRE a má právo jednat a zavazovat se ve všech věcech jménem spolku.

b)    Zástupce ústředního náčelníka Eldoráda (ZÚNE) – zastupuje ÚNE v době jeho nepřítomnosti a má právo jednat a zavazovat se ve všech věcech jménem spolku.

c)    Zástupci jednotek spolku s právní subjektivitou - mají právo jednat, nikoli však zavazovat se jménem spolku.

 

 

 

§ 9      

STŘEDISKO

5.     Střediska jsou samostatné organizační celky, jejichž hlavním a prvotním zájmem je sdružování svých členů a příznivců v oddílech ve vztahu k příležitostné či pravidelné práci s dětmi.

6.     Střediska mají právní subjektivitu (jsou tzv. pobočnými spolky), a proto mají veškerá práva a povinnosti s právní subjektivitou spojené (viz. § 11 Stanov).

§ 10    


ODDÍL

1.     Základní jednotka sdružující děti k pravidelné celoroční činnosti.

2.     Vznik oddílu potvrzuje řídící orgán střediska na základě přihlášky podané náčelníkem oddílu.

3.     Je strukturálně podřízen středisku, které povolilo jeho činnost.

4.     Každý oddíl má svého náčelníka staršího 18 let, který je garantem zodpovědným za jeho činnost.

§ 11    

JEDNOTKA SPOLKU S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU - POBOČNÝ SPOLEK

1.     Jednotka spolku s právní subjektivitou – Pobočný spolek má způsobilost svým jménem nabývat práv a zavazovat se, tj. právo jednat svým jménem ve všech věcech.

2.     Vznik a zánik PS zajišťuje ÚRE tím, že PS nechá bez zbytečných průtahů zapsat nebo vyjmout z veřejného rejstříku Právnických Osob.

3.     PS je povolován na základě písemné žádosti minimálně tří občanů žijících trvale na území ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a na základě předloženého Vnitřního řádu JS (VŘJS).

4.     Způsobilost jednat ve všech věcech za nově povolený PS mají členové uvedení v žádosti o založení PS. Po založení pak členové uvedení ve schváleném VŘJS.

5.     Takto vytvořený PS pak může vykonávat libovolnou hospodářskou činnost v souladu se zákony ČR a Stanovami Eldoráda.

§ 12    

ZÁNIK SPOLKU A JEDNOTEK SPOLKU

1.     Eldorádo se zrušuje z rozhodnutím soudu nebo RE.

2.     Jednotka spolku se zrušuje:

a)     vlastním rozhodnutím,

b)      rozhodnutím nadřízené JS z důvodu hrubého porušování Stanov, Vnitřního řádu případě obecných právních předpisů,

c)    pokud má méně jak tři registrované osoby v databázi JS.

3.     Jednotkám s právní subjektivitou, které jsou organizačně podřízeny zanikající jednotce, vzniká automaticky organizační podřízení pod nejbližší vyšší jednotkou s právní subjektivitou, pokud se však nadřízená a podřízená jednotka nerozhodnou jinak. Bylo-li rozhodnuto jinak, musí být toto rozhodnutí projednáno a schváleno ÚRE.

 

Část III.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, MAJETEK A DOKLADOVÁNÍ

§ 13    

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1.    Všechny jednotky a orgány spolku jsou povinny vykonávat svoji činnost s péčí řádného hospodáře.

§ 14    

MAJETEK

1.    Vlastní majetek si vytváří spolek a jednotlivé JS zejména z příspěvků členů, z činnosti, z dotací, z darů, z vlastních hospodářských aktivit apod.

2.    Způsob majetkového a finančního vypořádání se při zániku řeší dle platných zákonů ČR a ostatních obecných předpisů.

§ 15    

DOKLADOVÁNÍ

1.     O jednotlivých činnostech a úkonech, které se týkají majetku, financí, rozhodnutí apod. musí být vedena ve spolku a JS evidence v souladu s platnými právními předpisy.

§ 16    

HOSPODAŘENÍ JEDNOTEK SPOLKU S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU

1.     PS a HS hospodaří na základě platných zákonů ČR a vedou o tom příslušnou evidenci.

2.     Za hospodaření JS odpovídají Stanovami nebo vnitřními předpisy určení (volení) členové jednotlivých JS.

3.     Majetek jednotlivých JS a nakládání s ním je zcela v kompetenci dané JS.

4.     Kontrolní činnost může být provedena

a)    státními orgány k tomu určenými,

b)    kontrolní komisí Eldoráda jmenovanou rozhodnutím RE. Kontrolní komise má právo kontrolovat hospodaření a dodržování právních předpisů všech JS.

5.     Pokud v hierarchické struktuře Eldoráda existují nadřízené či podřízené JS a zároveň mají vlastní právní subjektivitu, pak je jejich nadřízenost a podřízenost vymezena pouze jejich strukturou a členěním, nikoliv hospodářsky a majetkově. To znamená, že JS s právní subjektivitou neodpovídají za hospodaření, závazky a majetek ostatních JS s právní subjektivitou a naopak.

6.     Podnět k revizi mohou dát členové Eldoráda nebo jejich zákonní zástupci. Seznam podnětů a provedených revizí předkládá kontrolní komise ke schválení RE.

§ 17    

HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ A JINÝCH JS BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

1.     Jednotlivé oddíly a ostatní jednotky bez právní subjektivity vedou své finanční prostředky v hotovosti nebo na účtu nadřízeného PS.

2.     O všech finančních a majetkových operacích vedou přehlednou evidenci dle pokynů nadřízené PS a v souladu s platnými zákony a předpisy ČR a vnitřními předpisy Eldoráda.

 

Část IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18    

1.     Všechny jednotky spolku jsou povinny chránit základní práva dítěte, jeho bezpečí a zdraví.

2.     Stanovy, Vnitřní řád Eldoráda, směrnice či nařízení RE a ÚRE jsou závazné pro všechny členy a JS.

3.     Případné změny nebo doplňky Stanov musí být oznámeny příslušným orgánům v zákonem stanovených lhůtách.

4.     Stanovy mohou být doplněny nebo přepracovány pouze na základě usnesení RE s tím, že se změnou či doplněním musí souhlasit minimálně 60 % ze všech přítomných delegátů.

5.     Stanovy vstupují v platnost dne 1. 1. 2014.